Inhalt

Wypłacanie niemieckiej renty lub emerytury w innym państwie

Foto: Ein älterer Herr küsst eine ältere Dame auf die Wange

Obywatele niemieccy i obywatele państw członkowskich

W przypadku stałego miejsca zamieszkania w państwach członkowskich obywatele niemieccy i obywatele państw członkowskich otrzymują pełną rentę lub emeryturę na podstawie wszystkich okresów składkowych i nieskładkowych tak jak w przypadku pobytu w Niemczech. Dotyczy to również płatności za okresy przebyte poza obszarem obecnej Republiki Federalnej Niemiec (okresy składkowe na terytorium Rzeszy lub okresy składkowe i okresy zatrudnienia zgodnie z ustawą o rentach obcych– FRG).

Do wypłaty niższej renty czy emerytury dojść może wówczas, gdy emerytura lub renta przyznana zostanie zgodnie z Umową Emerytalno-Rentową z dnia 9.10.1975r. zawartą z Polską lub gdy w niemieckiej emeryturzerencie zawarte są okresy zagraniczne przebyte w oparciu o umowę zawartą z byłą NRD.

W przypadku posiadania miejsca stałego zamieszkania poza granicami państw członkowskich UE obywatele niemieccy i obywatele państw członkowskich otrzymują świadczenia emerytalno-rentowe w pełnej wysokości tylko za okresy składkowe przebyte na terytorium obecnej Republiki Federalnej Niemiec i ewentualnie częściowo za przebyte okresy nieskładkowe.

Obywatele krajów trzecich objęci prawem europejskim

W kwestii wypłacania renty lub emerytury europejskie rozporządzenia w zakresie zabezpieczenia społecznego stawiają obywateli krajów trzecich objętych prawem europejskim na równi z Niemcami. W przypadku pobytu w państwach członkowskich UE obywatele wspomnianych krajów otrzymują więc swoją rentę lub emeryturę jak w przypadku przebytych w Niemczech. Nie dotyczy to pobytu w takich krajach jak Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Szwajcaria.

Jeśli jednak osoba uprawniona ma stałe miejsce pobytu poza państwami członkowskimi UE, to jako obywatel kraju trzeciego nie ma takich samych praw, jak obywatel Niemiec, a jego renta czy emerytura będzie regularnie wypłacana tylko na podstawie okresów składkowych przebytych na terytorium obecnej Republiki Federalnej Niemiec z 30% potrąceniem.

Obywatele państw objętych umową

Bilateralne umowy o ubezpieczeniu społecznym przewidują również równouprawnienie Niemców i obywateli każdego z państw objętych umową. W przypadku umów z Turcją i Tunezją równouprawnienie to obowiązuje jednak tylko w przypadku, gdy równouprawniony obcokrajowiec mieszka w jednym z państw objętych umową, nie obowiązuje natomiast, gdy nie mieszka w żadnym z dwóch państw związanych umową. Bliższe informacje na temat płacenia renty czy emerytury w państwie objętym umową znajdą Państwo w broszurach na temat poszczególnych umów o ubezpieczeniu społecznym.

Obcokrajowcy nieobjęci równouprawnieniem z obywatelami Niemiec

Obcokrajowcy nieobjęci równouprawnieniem z obywatelami Niemiec otrzymują regularnie swoją rentę lub emeryturę w przypadku stałego miejsca zamieszkania za granicą tylko na podstawie składek na terenie obecnej Republiki Federalnej Niemiec z 30% potrąceniem.

zusätzliche Informationen

Ihr kurzer Draht zu uns

Meinen Rentenversicherer finden:

Ihre Sammelmappe

Hier gelangen Sie zur Sammelmappe, in der sich alle Publikationen befinden, die Sie bisher zur Bestellung / zum Download vorgemerkt haben.

Ochrona danych