Inhalt

Wypłata niemieckiej renty lub emerytury w innym państwie

Foto: Ein älterer Herr küsst eine ältere Dame auf die Wange

Pobyt na terenie Unii Europejskiej

W przypadku zwykłego miejsca pobytu na terenie Unii Europejskiej osoby uprawnione do świadczenia otrzymują z reguły pełną emeryturę tak jak w Niemczech, z uwzględnieniem wszystkich okresów wolnych i niewolnych od składek. Dotyczy to także roszczeń emerytalnych z okresów, które zostały wypracowane poza dzisiejszym obszarem Republiki Federalnej Niemiec, ale które zawarte są w niemieckim świadczeniu rentowo-emerytalnym, jak na przykład okresy składkowe z obszarów Rzeszy albo okresy składkowe i zatrudnienia określone w ustawieFremdrentengesetz , która dotyczy osób wypędzonych i tzw. późnych przesiedleńców.

Te same zasady obowiązują w przypadku posiadania zwykłego miejsca pobytu na terenie Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Osobą uprawnioną do pobierania świadczenia musi być jednak obywatel któregoś z tych państw, obywatel Unii Europejskiej a w przypadku śmierci tej osoby - członek jego rodziny.

Zmniejszenie świadczenia może nastąpić w pojedynczych przypadkach wtedy, gdy istniejąca renta lub emerytura została naliczona w oparciu o umowę z Polską sprzed 1975 r., ponieważ wówczas polskie okresy ubezpieczeniowe są już uwzględnione w niemieckim świadczeniu. Taka sama sytuacja może mieć miejsce, gdy niemiecka renta lub emerytura została obliczona w oparciu o umowę między byłym NRD a Bułgarią, Rumunią, Słowacją, Czechami lub Węgrami. W przypadku przeprowadzki nie można już zastosować wyżej wymienionych umów.

Pobyt na terenie państw objętych umową o zabezpieczeniu społecznym

Pewne ograniczenia mogą także nastąpić w przypadku pobytu w państwie, z którym Niemcy podpisały umowę o zabezpieczeniu społecznym.

Tutaj nie można wypłacać świadczenia z uwzględnieniem okresów, które zostały wypracowane poza dzisiejszym obszarem Republiki Federalnej Niemiec, ale które zawarte są w niemieckiej emeryturze, jak okresy składkowe z obszarów Rzeszy albo okresy składkowe i zatrudnienia określone w ustawie Fremdrentengesetz.

Z reguły w państwach objętych umową o zabezpieczeniu społecznym nie może być także wypłacana renta z tytułu pełnej niezdolności do pracy zarobkowej, gdy świadczenie to przyznano tylko ze względu na zamknięty dostęp do części niemieckiego rynku pracy, a nie na podstawie sprawności danej osoby. Roszczenie o wypłatę renty z tytułu pełnej niezdolności do pracy zarobkowej na podstawie zamkniętego dostępu do części niemieckiego rynku pracy może być jedynie realizowane w następujących państwach objętych umową o zabezpieczeniu społecznym: Bośnia i Hercegowina, Izrael, Kosowo, Maroko, Czarnogóra, Serbia i Tunezja.

Pobyt na terenie państw trzecich

W przypadku zwykłego miejsca pobytu na terenie innych państw niż kraje Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria oraz państw, które są objęte umową z Niemcami o zabezpieczeniu społecznym, obowiązują takie same ograniczenia, jak w państwach objętych umową o zabezpieczeniu społecznym.

To znaczy, że w takich przypadkach nie można wypłacić emerytury z czasów wypracowanych poza obszarem dzisiejszej Republiki Federalnej Niemiec, które są zawarte w niemieckiej emeryturze. Ponadto nie można także wypłacić renty z tytułu pełnej niezdolności do pracy zarobkowej, która opiera się tylko na braku dostępu do części niemieckiego rynku pracy.

Dodatkowo okresy wypracowane na terenie byłego NRD, które na podstawie miejsca zamieszkania w dniu 18.5.1990 w Republice Federalnej Niemiec oceniono uwzględniając standardy Niemiec Zachodnich, należy w państwach trzecich przestawić na obecnie nadal niższy poziom wschodnioniemiecki.

Oprócz tego renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz świadczenia rentowo-emerytalne dla górnikówz tytułu zmniejszonej zdolności do wykonywania zawodu w górnictwie mogą być wypłacane tylko wtedy, gdy roszczenie o ich wypłatę istniało już w Niemczech.

Przelew bankowy za granicę

Także w przypadku zwykłego miejsca pobytu poza granicami Niemiec w innym państwie niemieckie świadczenie rentowo-emerytalne można przelać na konto w banku w Niemczech. Koszty przelewu ponosi Deutsche Rentenversicherung. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także dokonanie przelewu na konto zaufanej osoby posiadającej konto bankowe w Niemczech, jeśli przekaże ona pieniądze osobie uprawionej do świadczenia.

Możliwe jest także wykonanie przelewu na własne konto osoby uprawionej do świadczenia w banku państw SEPA na terenie Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. Koszty takiego przelewu ponosi również Deutsche Rentenversicherung.

Oczywiście świadczenie rentowo-emerytalne można także przelać na własne konto rencisty lub emeryta w banku znajdującym się w innym państwie niż te wymienione powyżej. Tutaj Deutsche Rentenversicherung we współpracy z serwisem rentowo-emerytalnym Deutsche Post AG korzysta ze standardowych, korzystnych cenowo dróg płatniczych, w ramach których następuje także przewalutowanie świadczenia na walutę państwa pobytu. Tak jak w Niemczech lub w innych wyżej wymienionych państwach Deutsche Rentenversicherung pokrywa koszty przelewu do pierwszego banku, któremu udzieliła zlecenia. Inne wydatki, opłaty związane z przewalutowaniem czy straty wynikające z różnic kursu nie są pokrywane. Koszty te musi ponieść osoba uprawiona do otrzymywania świadczenia.

Aby wypłacić rentę lub emeryturę, Deutsche Rentenversicherung musi mieć międzynarodowy kod banku (BIC) oraz międzynarodowy numer konta (IBAN) rencisty bądź emeryta. Do tego celu przewidziane są oświadczenia płatnicze, na których bank potwierdza dane konta bankowego. Dla Włoch i Kanady/USA istnieją osobne oświadczenie płatnicze.

Poświadczenie o pozostawaniu przy życiu

W przypadku pobytu w innym państwie poza granicami Niemiec serwis rentowo-emerytalny Deutsche Post AG sprawdza raz w roku, czy osoba uprawiona do świadczenia jest jeszcze przy życiu. Osoba ta otrzymuje pocztą pisemne poświadczenie o pozostawaniu przy życiu, które musi potwierdzić i bezzwłocznie odesłać. Tego rodzaju potwierdzenia mogą z reguły dokonać wszystkie urzędy oraz instytucje rentowo-emerytalne, jak również instytucje bankowe w kraju pobytu, posiłkowo także niemieckie przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Niektóre państwa jak Belgia, Finlandia, Izrael, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Polska, Szwecja, Szwajcaria i Hiszpania zgłaszają śmierć osób uprawnionych do świadczeń rentowo-emerytalnych, tak że najczęściej rezygnuje się tutaj z pisemnego poświadczenia o pozostawaniu przy życiu.

Deutsche Fassung:

zusätzliche Informationen

Ihr kurzer Draht zu uns

Meinen Rentenversicherer finden:

Ihre Sammelmappe

Hier gelangen Sie zur Sammelmappe, in der sich alle Publikationen befinden, die Sie bisher zur Bestellung / zum Download vorgemerkt haben.

Ochrona danych