Deutsche Rentenversicherung

Ubezpieczenie

Państwa konto ubezpieczeniowe

Dla każdej osoby ubezpieczeniowej Deutsche Rentenversicherung prowadzi tzw. konto. Tutaj Państwa dane zapisane są w formie elektronicznej pod pewnym pojęciem porządkowym i można je wywołać, gdy wpłynie jakieś zapytanie lub wniosek.

W ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym tym pojęciem porządkowym jest numer ubezpieczenia. Składa się on z:

  • numeru określonego obszaru,
  • Państwa daty urodzenia,
  • początkowej litery Państwa nazwiska rodowego,
  • numeru seryjnego i
  • cyfry kontrolnej.

Numer ubezpieczeniowy jest zazwyczaj przyznawany przy podjęciu pierwszego zatrudnienia i zasadniczo nie ulega więcej zmianie. Pod tym numerem zgłaszane są na przykład zarobki (wynagrodzenia) wpłacane przez pracodawcę oraz zapisuje się składki odprowadzane przez przedsiębiorców ubezpieczonych dobrowolnie lub obowiązkowo. Dodatkowo na koncie ubezpieczeniowym zapisany jest Państwa adres zamieszkania, stan cywilny oraz inne dane i okresy, które mają znaczenie dla renty lub emerytury.

Składki

Wysokość składek, które muszą Państwo odprowadzać, zależy zasadniczo od wysokości Państwa dochodu brutto oraz stawki procentowej w ustawowym ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym. Górną granicą jest tutaj wartość określana jako tzw. granica wymiaru składki (niem. Beitragsbemessungsgrenze). Podobnie jak obowiązującą stawkę procentową, tak i granicę wymiaru składki ustala rząd Republiki Federalnej Niemiec. Aktualna stawka procentowa wynosi obecnie 18,6 procent. Pracownicy etatowi objęci obowiązkiem odprowadzania składek płacą połowę tej stawki, a drugą połowię ponosi pracodawca. Osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz ubezpieczone dobrowolnie same muszą opłacać całą stawkę. Osoby ubezpieczone dobrowolnie mogą dowolnie wybrać kwotę odprowadzanych składek między określoną kwotą minimalną a maksymalną.

Świadczeniodawcy wypłacający świadczenia chorobowe, tzw. świadczenia przejściowe (niem. Übergangsgeld), dla osób bezrobotnych, jak również dla opiekunów osób wymagających opieki muszą odprowadzać składki na ubezpieczenie rentowo-emertytalne. Obowiązuje to również osoby, które odbywają dobrowolną służbę wojskową lub angażują się w wolontariacie federalnym (niem. Bundesfreiwilligendienst).

Ubezpieczyciel rentowo-emerytalny zapisuje wszystkie zarobki, od których odprowadzane są Państwa składki i bierze je pod uwagę przy obliczaniu Państwa późniejszej renty lub emerytury. Im więcej składek Państwo wpłacili i im są one wyższe, tym wyższa jest także Państwa renta lub emerytura.

Wyjaśnienie konta ubezpieczeniowego (niem. Kontenklärung)

Powinni Państwo możliwie jak najwcześniej uzupełnić Państwa konto o brakujące okresy, np. okresy, w których chodzili Państwo do szkoły, szkoły zawodowej lub uczęszczali na studia wyższe. Ponadto na koncie zaznacza się także okresy nauki zawodu, ciąży/urlopu macierzyńskiego (niem. Mutterschutz), niezdolności do pracy i bezrobocia. Po wyjaśnieniu konta w ustawowym ubezpieczeniu rentowo-emerytalnym powstaje w ten sposób pozbawiony luk "życiorys". Im wcześniej procedura ta zostanie zakończona, tym "dokładniejsze" są wyniki w informacjach i powiadomieniach rentowych, które mają stanowić podstawę Państwa osobistego zaopatrzenia emerytalnego.

Informacja rentowo-emerytalna (niem. Renteninformation)

Każda osoba ubezpieczona powyższej 27 roku życia otrzymuje corocznie od swojego ubezpieczyciela informację rentowo-emerytalną. Zawiera ona następujące informacje: wysokość dotychczas wypracowanej przez Państwa emerytury przyznawanej po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz szacunkową wysokość emerytury przyznawanej po osiągnięciu wieku emerytalnego z uwzględnieniem ustawowego wieku emerytalnego. W ramach informacji rentowo-emerytalnej otrzymują Państwo regularnie dane o Państwa ekspektatywach rentowo-emerytalnych, dzięki czemu mogą Państwo lepiej zaplanować prywatne ubezpieczenie rentowo-emerytalne.

Powiadomienie rentowo-emerytalne (Rentenauskunft)

Po ukończeniu 55 lat co trzy lata zamiast informacji emerytalnej otrzymuje się powiadomienie rentowo-emerytalne. Zawiera ono kalkulację następujących świadczeń: renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, emerytury po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego i renty wdowiej. Ponadto powiadomienie rentowo-emerytalne zawiera informację o warunkach wynikających z przepisów prawa i osobistej sytuacji osoby ubezpieczonej, jakie muszą być spełnione, by otrzymała ona świadczenie rentowo-emerytalne oraz o odliczeniach, z jakimi musiałaby się ona liczyć przy wcześniejszym rozpoczęciu pobierania takiego świadczenia.

Deutsche Fassung

Hinweis zur Verwendung von Cookies

Wir möchten gerne unsere Webseite verbessern und dafür anonyme Nutzungsstatistiken erheben. Dürfen wir dazu vorübergehend ein Statistik-Cookie setzen? Hierbei wird zu keiner Zeit Ihre Nutzung unserer Webseite mit persönlichen Daten in Verbindung gebracht.
Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. Auf dieser Seite ist auch jederzeit der Widerruf Ihrer Einwilligung möglich.

OK